WAARDEVOL - KINDERCOACHING
 Gedragsspecialist - Kindercoach - Opvoedcoach

Trainingen

SOS Kinderen en emoties
Emoties horen bij ons als mens.
Ze zorgen ervoor dat we onze grenzen kunnen ervaren en aangeven.
Ze zorgen dat we gebeurtenissen kunnen verwerken. En zetten ons letterlijk in beweging! Daarom is het belangrijk dat we kinderen leren om emoties voor hen te laten werken in plaats van tegen hen. Zo groeien ze op tot evenwichtige volwassenen.
Vanaf 2019 zal ik deze praktische en inspirerende training/ workshop aanbieden voor ouders en professionals.
Data van deze workshops in mijn eigen praktijk volgen nog.

Er is een introductieworkshop waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:
 1. Welke emoties zijn er?
 2. Het belang van emoties
 3. Kinderen leren omgaan met emoties
 4. Kinderen leren ruzies aanpakken
Ook bestaat er een mogelijkheid tot een 3-delige workshop die dieper ingaan op de emoties: boos, bang en bedroefd. De workshop bestaat uit theorie en uitleg, voorbeelden, vragen en oefeningen. De workshop kan op vele manieren ingezet worden. Zeer geschikt voor een ouderavond op school, kinderopvang en gastouderbureaus.
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

De Coole Kikker training.
Wat leer ik bij Coole Kikker?
Bij Coole Kikker leer je samen met andere kinderen:
 • Opkomen voor jezelf en voor anderen je aan iemand voorstellen.
 • luisteren naar- en meeleven met een ander.
 • Non - verbale aspecten van gedrag, stemvolume en oogcontact.
 • een ander een complimentje geven en reageren op complimentjes.
 • Gevoelens herkennen en benoemen.
 • Inzicht in gebeurtenissen.
 • Het herformuleren van niet - helpende gedachten in opkikkertjes.
 • iets vragen en reageren op een weigering.
 • Een praatje maken.
 • Onderhandelen met een ander.
 • Meespelen met een ander.
 • Verschil tussen assertief en onderdanig.
 • reageren op kritiek.
 • reageren op pesten en plagen.
De Coole Kikker is een sociale vaardigheids- en assertiviteitstraining voor kinderen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool.
De training is ontwikkeld door Drs A. Kooijman, kinder- en jeugdpsycholoog te Wassenaar.
Op een speelse en vrolijke manier leren kinderen hoe zij zich kunnen gedragen in een groep of in sociale situatie.
Resultaten
De training vergroot het zelfvertrouwen door de positieve ervaringen die de kinderen opdoen in een kleine en veilige groep.
Door de training zullen de kinderen minder angst en spanning ervaren in sociale situaties. Ook krijgen de kinderen een beter inzicht in hun eigen gedrag en hoe dat op anderen overkomt.
Intake
Voor aanvang van de training vindt eerst een intakegesprek plaats met ouders en kind.
We bespreken dan de hulpvraag en hoe uw kind thuis en op school functioneert.
Opbouw van de training
De Coole Kikker bestaat uit 12 lessen van 90 minuten. De training wordt gegeven door een gecertificeerd trainer. Er kunnen maximaal 5 kinderen aan de training meedoen. De training kan ook individueel gevolgd worden. Dan betaald u het sessiebedrag van € 55,-. De training zal dan uit minder lessen bestaan. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.
De ouders
Naast de 12 lessen voor de kinderen zijn er ook 2 ouderavonden. Tijdens deze avonden krijgen de ouders inhoudelijke informatie over het verloop van de training en zullen verschillende onderwerpen aan bod komen.
Denk aan:
 • Hoe functioneert mijn kind tijdens de trainingen?
 • Wat kan ik thuis doen om mijn kind te ondersteunen?
 • Ervaringen uitwisselen met andere ouders.
Opnames bekijken van de trainingen (De videobeelden worden alleen gebruikt voor evaluatie met de kinderen en om aan de ouders te tonen. Daarna worden de beelden gewist.)
Kosten
De kosten van De Coole Kikker-training bedragen € 375,00 inclusief BTW.
Deze kosten zijn inclusief:
 • het intakegesprek
 • 12 lesweken
 • 2 ouderavonden
 • werkmaterialen
Als u denkt dat deze training iets voor uw kind is, kunt u door middel van het contactformulier een bericht sturen of een mail sturen naar wboelhouwers@outlook.com, ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Bellen kan ook altijd naar 0648941624.


Je Bibbers de Baas.
Je bibbers de baas is een training voor kinderen van 9 tot 12 jaar om faalangst te verminderen.

Faalangst is een vorm van angst dat vaak samenhangt met als je iets moet presteren.

Die angst werkt vaak belemmerend.
Faalangst is vaak verbonden met iets wat moet, van een ander of jezelf.

Doelen van deze training zijn:
 • kinderen leren bij zichzelf faalangst - signalen te herkennen.
 • kinderen leren niet in paniek te raken als er een angstoproepende gebeurtenis aankomt.
 • ze leren hoe ze zich kunnen ontspannen.
 • ze leren de vier basis gevoelens herkennen en benoemen.
 • ze leren inzicht te krijgen in de relatie tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag.
 • ze leren door zelfcontrole invloed te krijgen op hun eigen gedachtegang.
De kinderen leren in tien bijeenkomsten van 90 minuten vaardigheden aan om deze doelen te bereiken.

Tarieven.
€ 375,= inclusief werkboek en ouderavonden.

Beeld en brein onderzoek en training.

Een cognitieve stijl geeft de manier aan waarop mensen: waarnemen, denken, leren, informatie verwerken en problemen oplossen. Er zijn twee cognitieve leerstijlen. De visuele cognitieve leerstijl en de verbale cognitieve leerstijl. De visuele leerstijl werkt associatief, via overeenkomsten, zoekt logische verbanden, via de visuele leeringang, vanuit het geheel en via inzicht en doorzicht. De verbale leerstijl leert via de auditieve leeringang, vanuit analyse, door tijd en volgorde, verschillen, logische conclusies en reproduceren.

Omdat het onderwijs vaak gericht is op de verbale cognitieve leerstijl zijn er kinderen die in het onderwijs vastlopen of tegen problemen aanlopen.

Wat zijn kenmerken van kinderen met een visuele cognitieve leerstijl (beelddenkers)?

In het algemeen kan men zeggen dat beelddenkers:
 • een trage, soms afwezige indruk maken, doordat ze een naar binnen gekeerd gedrag vertonen. Hun werktempo is vaak lager dan gemiddeld, omdat ze steeds weer moeten vertalen, van taal naar beeld en van beeld naar taal. Daarentegen is het werktempo bij handelen / reageren vaak opvallend hoog.
 • moeite hebben om zich aan regels te houden.
 • vaak woordvindingsmoeilijkheden hebben, doordat ze het woord niet bij het beeld kunnen vinden. Daardoor vervallen ze vaak in het gebruik van woorden als: dinges, jeweetwel of die/dat. Op latere leeftijd omzeilen ze vaak dit probleem door een beschrijving te geven van hetgeen ze bedoelen. Ook gebruiken ze synoniemen voor het woord dat ze zoeken. Hoewel het dan niet helemaal klopt wat ze vertellen, kunnen mensen het wel begrijpen.
 • voor weinig mensen begrijpbaar vertellen, door de woordenschat die ze gebruiken en het vertalen van de beelden (ordening van tijd). Er zit geen begin en einde aan een verhaal.
 • vaak kinderlijk overkomen. Ze zijn langer afhankelijk van hun ouders, omdat deze hen wegwijs moeten maken in de wereld buiten hun denkwereld.
 • moeite hebben met volgorde en tijd, omdat in hun hoofd altijd alles tegelijkertijd aanwezig is. Volgorde is daarbij niet van toepassing.
 • links en rechts moeilijk kunnen onderscheiden.
 • wisselende (school)prestaties hebben.
 • op bepaalde momenten inzicht kunnen vertonen en op andere momenten juist weer niet. Hierdoor krijg je het idee dat ze veel meer aan kunnen dan uit hun prestaties blijkt.
Positieve kenmerken van de beelddenker:
 • Beelddenkers zijn erg inventief, door hun manier van denken kunnen ze dingen heel snel doorzien en oplossen.
 • Beelddenkers zijn vaak ontzettend creatief.
 • Beelddenkers voelen dingen heel goed aan. Ze hebben een goed inlevingsvermogen en zijn sociaal bewogen. Daar tegenover staat wel dat ze heel sfeergevoelig zijn en moeite hebben met conflicten.
 • Beelddenkers hebben een brede belangstelling en zijn doorzetters.
 • Beelddenkers kunnen goed organiseren en leidinggeven, doordat zij het geheel overzien. Beelddenkers hebben een eigen kijk op situaties. Hun gezichtspunten zijn onverwacht en zij zien vele facetten.
 • Beelddenkers zien oplossingen waar anderen zich 'blind' op staren.
Bron voor bovenstaande lijst van kenmerken is het boek: 'Beelddenken in de praktijk' van Anneke Bezem en Marion van de Coolwijk.

Als u vermoedens heeft dat u kind een visuele cognitieve leerstijl heeft en uw kind tegen problemen aanloopt in het onderwijs is het aan te raden om een Beelddenkonderzoek te laten afnemen bij een gecertificeerde "Beeld en Brein®" Beelddenk-specialist.

Waardevol-kindercoaching is hiervoor gecertificeerd.
Het wereldspel is onderdeel van het onderzoek. We kunnen dan gerichte hulp aanbieden passende bij zijn manier van informatie verwerken en verwerven. Wil je jouw kind laten screenen of diagnosticeren? Neem dan contact op via het contact formulier of maak een telefonische afspraak.

Wil je als ouder(s) alleen een indicatie hebben of jouw dochter of zoon een Beelddenker is? Zodat het lesgeven aangepast kan worden aan de manier informatie verwerken via beelden? Dan is een Screening op Beelddenken voldoende. De screening duurt een uur met nabespreken en er wordt geen verslag gemaakt. De kosten zijn dan beperkt tot het uurtarief van de Beeld en Brein Coach. Deze zijn 55,00 euro.

Zoals al gezegd hebben beelddenkers het vaak moeilijk op school en het leren gaat niet zo snel als we zouden willen, maar we weten nu dat dit geen onwil is, maar onmacht. Door het vroegtijdig signaleren van beelddenken kan zo snel mogelijk hulp geboden worden. Door middel van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek kan worden vastgesteld of een kind beelddenker is of niet.

In samenspraak met ouders en leerkracht is er de mogelijkheid om kinderen door middel van een Beelddenk onderzoek op beelddenken te laten diagnosticeren, zodat preventieve maatregelen door ouders en leerkracht kunnen worden genomen.
Waardevol-kindercoaching is een gecertificeerde "Beeld en Brein®" Beelddenk-specialist met licentie opgeleid door de organisatie "Beeld en Brein®".
De procedure neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf ongeveer twee en half uur duurt.

Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat met de ouder(s) wordt doorgesproken. De leerkracht van het kind krijgt dit verslag van de ouder(s).

Het individuele onderzoek omvat:
 • het wereldspel onderzoek geeft duidelijkheid of uw kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren, zoals faalangst en/of gedragsproblemen. Tevens kan de cognitieve ontwikkeling uit de vormgeving worden gehaald.
 • het pedagogische en didactische onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van uw kind.
 • de Raven, een non-verbale intelligentie test.
 • een geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
 • het onderzoek Fixatie Disparatie laat zien of de ogen goed samenwerken over de middenlijn.
 • een schriftelijk verslag, waarin advies wordt uitgebracht.
De kosten voor een Individueel Onderwijskundig Onderzoek bedragen € 450,- inclusief intakegesprek, nabespreking en een compleet verslag van het onderzoek.

Dan het plan......
Afhankelijk van wat er uit het onderzoek komt, kan de aandacht specifiek gericht worden op wat er voor de betreffende leerling nodig is. Vandaar uit kan een plan voor ondersteuning gemaakt worden - in overleg met de ouders of leerkracht - voor een bepaalde periode, waarin de leerling begeleid zal gaan worden bij de verschillende onderdelen van het schoolwerk.

Waar dienen de accenten te liggen?
 • Op spelling, of rekenen, op technisch lezen of juist op het begrijpen van teksten?
 • Of is het waardevol dat de leerling weer overzicht krijgt, weet hoe hij kan ordenen en zijn werk kan organiseren?
 • Of heeft de leerling het meeste baat bij het weghalen van 'drempels' en 'obstakels' die hem bij het leren belemmeren?
 • Of kan deze leerling op alle bovengenoemde vlakken hulp gebruiken?
De uitkomsten van het onderzoek worden in het plan voor ondersteuning verwerkt.

De ondersteuning.....
Gedurende een aantal weken komt de leerling wekelijks voor ondersteuning naar de praktijk. Er wordt gewerkt aan inzicht in eigen leerstrategieën, het aanleren van nieuwe studievaardigheden, aan zelfvertrouwen en het inzetten van eigen talent!
Geleidelijk aan zal de leerling zich vertrouwder gaan voelen met de nieuwe manieren van werken:
 • Dit kan het werken met de kleurmethode zijn; dit sluit aan bij de manier van denken van een visueel ingestelde leerling, maar ook een meer talig denkende leerling kan hier veel baat bij hebben.
 • Het kan ook het leren maken van een mind- of conceptmap zijn, waardoor teksten of verhaalsommen opeens inzichtelijk en helder overkomen.
 • Of het kan het oefenen van tafels of andere vaardigheden zijn, waarbij de beide hersenhelften gestimuleerd worden mee te doen.
Mogelijk wordt een klein deel van de wekelijkse ondersteuning besteed aan het visueel oefenen , wanneer uit onderzoek gebleken is, dat de leerling geholpen zou zijn met training voor het beter samenwerken van de ogen.


Tim en Flapoor.
Leer samen spelen met Tim en Flapoor is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6 tot 10 jaar.
Vaardigheden die het kind nodig heeft om met andere kinderen te spelen, met mensen kunnen omgaan en in een groep (klas of sportclub) te kunnen functioneren.
Centrale doelstelling van de training is het verbeteren van sociaal inzicht en het aanleren van nieuwe vaardigheden dat zal leiden tot betere sociale gewoontes en een betere sociale houding.
De training bestaat uit 14 bijeenkomsten van een uur!
Tarieven :
€ 375,= inclusief voorlichtingsgesprek en twee ouder avonden.

informatie :
mail : waardevol-kindercoaching@outlook.com
(waardevol-kindercoaching werkt alleen op afspraak)

of via het contactformulier: Naar contact formulier.

Terug naar homepage Waardevol-Kindercoaching